നദികൾ

 1. ബംഗാളിന്‍റെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയേത്?
  (A) കോസി
  (B) ദാമോദര്‍
  (C) മഹാനദി
  (D) ബ്രഹ്മപുത്ര.
 2. Show Answer (B) ദാമോദര്‍

 3. 'NW-1' ദേശീയ ജലപാത ഏത് നദിയിലൂടെയാണ്?
  (A) സിന്ധു
  (B) കോസി
  (C) ബ്രഹ്മപുത്ര
  (D) ഗംഗ
 4. Show Answer (D) ഗംഗ

 5. നദികളെക്കുറിച്ചുള്ള പഠന ശാഖ?
  (A) സെലനോളജി
  (B) പോട്ടോമോളജി
  (C) പെട്രോളജി
  (D) പാമോളജി
 6. Show Answer (B) പോട്ടോമോളജി

 7. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിത നദി ഏതാണ്?
  (A) സിന്ധു
  (B) ബ്രഹ്മപുത്ര
  (C) ഗംഗ
  (D) ഗോദാവരി.
 8. Show Answer (C) ഗംഗ

 9. ഭൂമിയുടെ ഹൃദയം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ?
  (A) മഴക്കാടുകൾ
  (B) കണ്ടൽക്കാടുകൾ
  (C) തണ്ണീർതടങ്ങൾ
  (D) നദികൾ
 10. Show Answer (B) കണ്ടൽക്കാടുകൾ

 11. ഭാരതപ്പുഴ എവിടെ നിന്നുല്‍ഭവിക്കുന്നു?
  (A) ശബരിമല
  (B) ആനമല
  (C) അഗസ്ത്യമല
  (D) ചുരളിമല
 12. Show Answer (B) ആനമല

 13. തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദിയേത്?
  (A) കൃഷ്ണ
  (B) കാവേരി
  (C) ഗോദാവരി
  (D) മഹാനദി
 14. Show Answer (C) ഗോദാവരി

 15. ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ വെള്ളച്ചാട്ടമായ ജോഗ് വെള്ളച്ചാട്ടം ഏത് നദിയിലാണ് ?
  (A) ശരാവതി
  (B) ഗോദാവരി
  (C) ഷിയോനാഥ്‌
  (D) മഹാനദി
 16. Show Answer (A) ശരാവതി

 17. ഓറഞ്ച് ഏതു രാജ്യത്തെ നീളം കൂടിയ നദിയാണ്?
  ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക
  നൈജര്‍
  ടുണീഷ്യ
  ചാഢ്
 18. Show Answer ദക്ഷിണാഫ്രിക്ക

 19. ത്സലം നദി പ്രാചീനകാലത്ത് അറിയപ്പെട്ടിരുന്നതെങ്ങനെ?
  (A) വിപാസ
  (B) ശതദ്രു
  (C) കാളിന്ദി
  (D) വിതാസ്ത.
 20. Show Answer (D) വിതാസ്ത.

Send Feedback

ഒന്ന് + രണ്ട് =