നദികൾ

 1. കിഴക്കോട്ട് ഒഴുകുന്ന നദി ?
  (A) പമ്പ
  (B) ചന്ദ്രഗിരി
  (C) നെയ്യാർ
  (D) പാമ്പാർ
 2. Show Answer (D) പാമ്പാർ

 3. ഭൂമിയുടെ ഹൃദയം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
  (A) മഴക്കാടുകൾ
  (B) കണ്ടൽക്കാടുകൾ
  (C) തണ്ണീർതടങ്ങൾ
  (D) നദികൾ
 4. Show Answer (B) കണ്ടൽക്കാടുകൾ

 5. ബംഗാളിന്‍റെ ദുഃഖം എന്നറിയപ്പെടുന്ന നദിയേത്?
  (A) കോസി
  (B) ദാമോദര്‍
  (C) മഹാനദി
  (D) ബ്രഹ്മപുത്ര.
 6. Show Answer (B) ദാമോദര്‍

 7. 'മാമാങ്കം' നടന്നിരുന്നത് ഏത് നദിയുടെ തീരത്താണ്?
  (A) പെരിയാർ
  (B) പമ്പ
  (C) മുവാറ്റുപുഴ
  (D) ഭാരതപ്പുഴ
 8. Show Answer (D) ഭാരതപ്പുഴ

 9. ദേശീയ കർഷകദിനം ഡിസംബർ 23-ന് ആചരിക്കുന്നു. ആരുടെ ജന്മനദിനമാണ് ഇത്?
  (A) ചൗധരി ചരൺ സിംഗ്
  (B) ലാൽ ബഹാദൂർ ശാസ്ത്രി
  (C) ദേവഗൗഡ
  (D) ശരത് പവാർ
 10. Show Answer (A) ചൗധരി ചരൺ സിംഗ്

 11. കാണ്ഡം വളരുന്നത് ഏതുതരം ചലനത്തിനുദാഹരണമാണ്?
  (A) ഉദ്ദീപനദിശയുമായി ബന്ധമുള്ള ചലനം
  (B) ഉദ്ദീപനദിശയുമായി ബന്ധമില്ലാത്ത ചലനം
  (C) യാന്ത്രികമായ ചലനം
  (D) ഇതൊന്നുമല്ല
 12. Show Answer (A) ഉദ്ദീപനദിശയുമായി ബന്ധമുള്ള ചലനം

 13. കുറുവാ ദ്വീപ് ഏത് നദിയിലാണ്?
  (A) പെരിയാര്‍
  (B) ഭവാനി
  (C) കബനി
  (D) ഭാരതപ്പുഴ
 14. Show Answer (C) കബനി

 15. കേരളത്തിലേറ്റവും നീളം കൂടിയ നദിയേതാണ്?
  (A) ഭാരതപ്പുഴ
  (B) പെരിയാര്‍
  (C) ചാലിയാര്‍
  (D) പമ്പ
 16. Show Answer (B) പെരിയാര്‍

 17. പടിഞ്ഞാറോട്ടൊഴുകുന്ന ഏക ഹിമാലയന്‍ നദി ഏത്?
  (A) അളകനന്ദ
  (B) സിന്ധു
  (C) യമുന
  (D) കവേരി.
 18. Show Answer (B) സിന്ധു

 19. ഇടുക്കി ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ ജലസംഭരണിയിൽ ഏതു നദിയിലെ ജലമാണ് സംഭരിക്കപ്പെടുന്നത് ?
  (A) പെരിയാർ
  (B) ഭാരതപ്പുഴ
  (C) മീനച്ചിലാറ്
  (D) പമ്പാനദി
 20. Show Answer (A) പെരിയാർ

Send Feedback

ഒന്ന് + രണ്ട് =