മലയാളം

 1. Sachin Tendulkar is one of the twinkling star of the cricket world. മലയാളത്തിലേക്ക് തർജ്ജിമ ചെയ്യുക
  (A) ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തിന്റെ തിളക്കം സച്ചിന് ടെന്ഡുല്ക്കര് എന്ന താരത്തിലൂടെയാണ്
  (B) ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തിലെ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന താരങ്ങളില് ഒരാളാണ് സച്ചിന് ടെന്ഡുല്ക്കര്.
  (C) ക്രിക്കറ്റ് ലോകം മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന ഒരു താരമാണ് സച്ചിന് ടെന്ഡുല്ക്കര്
  (D) ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തിന്റെ തിളക്കമാണ് സച്ചിന് ടെന്ഡുല്ക്കര്
 2. Show Answer (B) ക്രിക്കറ്റ് ലോകത്തിലെ മിന്നിത്തിളങ്ങുന്ന താരങ്ങളില് ഒരാളാണ് സച്ചിന് ടെന്ഡുല്ക്കര്.

 3. ശരിയായ പദം എടുത്തെഴുതുക:
  (a) യശഃശരീരൻ
  (b) യശസ്ശരീരൻ
  (c) യശ്ശരീരൻ
  (d) യശംശരീരൻ
 4. Show Answer (a) യശഃശരീരൻ

 5. He decided to have a go at film making
  (A) ചലച്ചിത്ര നിര്മ്മാണരംഗം വിട്ടുപോകാന് അയാള് തീരുമാനിച്ചു
  (B) ചലച്ചിത്ര നിര്മ്മാണം പുനരാരംഭിക്കാന് അയാള് തീരുമാനിച്ചു
  (C) ഒരു ചലച്ചിത്രം നിര്മ്മിക്കുന്നതെങ്ങനെ എന്നു മനസ്സിലാക്കാന് അയാള് തീരുമാനിച്ചു
  (D) ചലച്ചിത്ര നിര്മ്മാണത്തില് ഒരു കൈ നോക്കാന് അയാള് തീരുമാനിച്ചു
 6. Show Answer (D) ചലച്ചിത്ര നിര്മ്മാണത്തില് ഒരു കൈ നോക്കാന് അയാള് തീരുമാനിച്ചു

 7. ‘അനുകൻ’ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥമെന്ത് ?
  (A) അളിയൻ
  (B) കാമുകൻ
  (C) അച്ഛൻ
  (D) ബന്ധു
 8. Show Answer (B) കാമുകൻ

 9. 2012-ൽ സച്ചിദാനന്ദന് കേന്ദ്ര സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ച ക്യുതി?
  (A) ഒരു കുരുവിയുടെ പതനം
  (B) മരുഭൂമികൾ ഉണ്ടാകുന്നത്
  (C) മറന്നുവെച്ച വസ്തുക്കൾ
  (D) കണ്ണുനീർത്തുള്ളി
 10. Show Answer (C) മറന്നുവെച്ച വസ്തുക്കൾ

 11. 'നിലപാട് മാറ്റുക' എന്നർത്ഥം വരുന്ന ശൈലി:
  (A) കാലു പിടിക്കുക
  (B) കാലു മാറുക
  (C) കാലു വാരുക
  (D) കാലു തിരുമുക
 12. Show Answer (B) കാലു മാറുക

 13. കെ. പി. രാമനുണ്ണിക്ക് വയലാർ അവാർഡ് നേടിക്കൊടുത്ത കൃതി :
  (A) ജീവിതത്തിന്റെ പുസ്തകം
  (B) പുരുഷവിലാപം
  (C) സൂഫി പറഞ്ഞ കഥ
  (D) ചരമവാർഷികം
 14. Show Answer (A) ജീവിതത്തിന്റെ പുസ്തകം

 15. 2013-ൽ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചത് ആർക്കാണ്?
  (A) ആറ്റൂർ രവിവർമ്മ
  (B) എം.കെ സാനു
  (C) എം.ടി. വാസുദേവൻ നായർ
  (D) ഡോ. എം. ലീലാവതി
 16. Show Answer (B) എം.കെ സാനു

 17. "തോന്ന്യാക്ഷരങ്ങള്‍" എന്ന കൃതി രചിച്ചത്‌
  (A) ഒ.എന്‍.വി.കുറുപ്പ്‌
  (B) സുഗതകുമാരി
  (C) കാക്കനാടന്‍
  (D) ശ്രീരാമന്‍
 18. Show Answer (A) ഒ.എന്‍.വി.കുറുപ്പ്‌

 19. അർത്ഥ വ്യത്യാസമുള്ള പദം?
  a) ഗജം
  b) കരി
  c) മാതംഗം
  d) ശാർദൂലം
 20. Show Answer d) ശാർദൂലം

Send Feedback

ഒന്ന് + രണ്ട് =