മലയാളം

 1. 2012-ലെ എഴുത്തച്ഛൻ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചതാർക്ക്?
  (A) എം.ലിലാവതി
  (B) സുഗതകുമാരി
  (C) ആറ്റൂർ രവിവർമ്മ
  (D) അക്കിത്തം
 2. Show Answer (C) ആറ്റൂർ രവിവർമ്മ

 3. 'കേരളപാണിനി'-ആരുടെ തൂലികാനാമമാണ്?
  (A) കേരളവർമ്മ വലിയ കോയിതമ്പുരാൻ
  (B) കുഞ്ഞിക്കുട്ടൻ തമ്പുരാൻ
  (C) സി.വി. രാമൻപിള്ള
  (D) ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ
 4. Show Answer (D) ഏ.ആർ. രാജരാജവർമ്മ

 5. പാദം മുതൽ ശിരസ്സുവരെ എന്നതിനു തുല്യമായത് :
  (A) ആമൂലാഗ്രം
  (B) ആചന്ദ്രതാരം
  (C) ആപാദചൂഡം
  (D) സമസ്തം
 6. Show Answer (C) ആപാദചൂഡം

 7. സ്ഥാനമോഹികൾ എന്ന അർഥത്തിൽ പ്രയോഗിക്കുന്ന ശൈലി ?
  a) ആലത്തുർകാക്ക
  b) അഴകിയ രാവണൻ
  c) ഭൈമീകാമുകന്മാർ
  d) ഇല്ലത്തെ പുച്ച
 8. Show Answer c) ഭൈമീകാമുകന്മാർ

 9. കവിയുടെ കാൽപാടുകൾ ആരുടെ ആത്മകഥയാണ് ?
  വൈലോപ്പിള്ളി
  ചങ്ങമ്പുഴ
  കുമാരനാശാൻ
  പി.കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ
 10. Show Answer പി.കുഞ്ഞിരാമൻ നായർ

 11. 'അർജ്ജന്റീനയുടെ ജഴ്‌സി’ എഴുതിയത് ആര്?
  (A) ഖാലിദ് ഹൊസൈനി
  (B) ലയണൽ മെസ്സി
  (C) ബെന്യാമിൻ
  (D) കെ.ആർ. മീര
 12. Show Answer (C) ബെന്യാമിൻ

 13. നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ചെത്തിയ സാഹിത്യകാരന് ഹാർദവമായ സ്വാഗതം - ഈ വാകൃത്തിലെ തെറ്റായ പദം:
  (A) ക്ഷണം
  (B) സ്വാഗതം
  (C) നമ്മുടെ
  (D) ഹാർദ്ദവം
 14. Show Answer (D) ഹാർദ്ദവം

 15. ജ്ഞാനപീഠം പുരസ്കാരം ലഭിക്കാത്ത സാഹിത്യകാരൻ ആര്?
  (A) തകഴി ശിവശങ്കരപിള്ള
  (B) മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ
  (C) എസ്.കെ.പൊറ്റേക്കാട്
  (D) എം.ടി.വാസുദേവൻ നായർ
 16. Show Answer (B) മലയാറ്റൂർ രാമകൃഷ്ണൻ

 17. ശരിയായ പ്രയോഗമേത്?
  (A) രാജനൊ രമണനൊ
  (B) ഞാനൊ നീയൊ
  (C) അതോ ഇതോ
  (D) എഴുതുകയൊ വായിക്കുകയൊ
 18. Show Answer (C) അതോ ഇതോ

 19. ‘നന്മ' എന്ന പദം പിരിച്ചാൽ
  (A) നൽ + മ
  (B) നൻ + മ
  (C) നന് +മ
  (D) ന + ന്മ
 20. Show Answer (A) നൽ + മ

Send Feedback

ഒന്ന് + രണ്ട് =