മലയാളം

 1. സംബന്ധികാ തത്പുരുഷന് ഉദാഹരണം അല്ലാത്തത്?
  (A) ശരീരാധ്വാനം
  (B) ശരീരപ്രകൃതി
  (C) ശരീരസൗന്ദര്യം
  (D) ശരീരകാന്തി
 2. Show Answer (A) ശരീരാധ്വാനം

 3. താഴെപ്പറയുന്നവയില്‍ ഏതാണ് ദേശീയഫിലിം അവാര്‍ഡ് നേടിയ മലയാള സിനിമ ?
  (A) ജീവിതനൗക
  (B) നിര്‍മ്മാല്യം
  (C) സ്‌നേഹസീമ
  (D) തുലാഭാരം
 4. Show Answer (B) നിര്‍മ്മാല്യം

 5. ഋഷിയെ സംബന്ധിക്കുന്നത്. ഇത് ഒറ്റപദമാക്കിയാൽ
  (A) ഋഷകം
  (B) ഋഷികം
  (C) ആർഷം
  (D) ആർഷികം
 6. Show Answer (C) ആർഷം

 7. ശരിയായ പ്രയോഗം ഏത്?
  a) ഏതാണ്ട് പത്തു വർഷക്കാലത്തോളമായി
  b) ഏതാണ്ട് പത്തു വർഷക്കാലമായി
  c) ഏതാണ്ട് പത്തുവർഷമായി
  d) ഏതാണ്ട് പത്തുവർഷത്തോളമായി
 8. Show Answer c) ഏതാണ്ട് പത്തുവർഷമായി

 9. സംഘകാലഘട്ടത്തില്‍ രചിക്കപ്പെട്ട, കുടുംബ ബന്ധത്തെയും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും കുറിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്ന കൃതി ഏത് ?
  (A) ചിലപ്പതികാരം
  (B) അകനാനൂര്‍
  (C) പുറനാനൂര്‍
  (D) എട്ടുതോകൈ
 10. Show Answer (B) അകനാനൂര്‍

 11. അണിയം' എന്ന പദത്തിന്റെ വിപരീതം ഏത്?
  (A) അനഘം
  (B) അമരം
  (C) മണിയം
  (D) അന്യൂനം
 12. Show Answer (B) അമരം

 13. ശരിയായ പദം തെരഞ്ഞെടുത്തെഴുതുക
  (A) പീഢനം
  (B) പീഠനം
  (C) പീഡനം
  (D) പീടനം
 14. Show Answer (C) പീഡനം

 15. പരീക്ഷാർദ്ധികൾ കൃതൃമായി ഹാളിലേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നു' - ഈ വാകൃത്തിലെ തെറ്റായ പ്രയോഗം ഏത്?
  (A) എത്തിച്ചേർന്നു
  (B) ഹാളിലേക്ക്
  (C) പരീക്ഷാർദ്ധികൾ
  (D) കൃതൃമായി
 16. Show Answer (C) പരീക്ഷാർദ്ധികൾ

 17. ആദ്യത്തെ വയലാര്‍ അവാര്‍ഡിന് അര്‍ഹയായത്?
  (A) ലളിതാംബിക അന്തര്‍ജ്ജനം
  (B) സുഗതകുമാരി
  (C) പി.കെ.ബാലകൃഷ്ണന്‍
  (D) ടി.പത്മനാഭന്‍
 18. Show Answer (A) ലളിതാംബിക അന്തര്‍ജ്ജനം

 19. ‘അനുകൻ’ എന്ന പദത്തിന്റെ അർത്ഥമെന്ത് ?
  (A) അളിയൻ
  (B) കാമുകൻ
  (C) അച്ഛൻ
  (D) ബന്ധു
 20. Show Answer (B) കാമുകൻ

Send Feedback

ഒന്ന് + രണ്ട് =