ഭൗതികശാസ്ത്രം

 1. ലെൻസിന്‍റെ പവർ അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ്?
  (A) ഡയോപ്റ്റർ
  (B) ഡെസിബെൽ
  (C) ഫാരഡ്
  (D) വാട്ട്
 2. Show Answer (A) ഡയോപ്റ്റർ

 3. "ഡൈനാമോ" കണ്ടുപിടിച്ച വ്യക്തി?
  (A) മൈക്കല്‍ ഫാരഡെ
  (B) ആല്‍ഫ്രഡ് നോബെല്‍
  (C) അലക്‌സാണ്ടര്‍ ഫ്‌ളമിങ്‌
  (D) അലക്‌സാന്‍ട്രോ വോള്‍ട്ട
 4. Show Answer (A) മൈക്കല്‍ ഫാരഡെ

 5. 'റെസിസ്റ്റിവിറ്റി' അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ്:
  (A) ഓം
  (B) ഓംമീറ്റർ
  (C) ഫാരഡ്
  (D) ഹെൻറി

 6. തറയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരു വസ്തുവിന്‍റെ സ്ഥിതികോർജം എത്രയായിരിക്കും?
  (A) പൂജ്യം
  (B) 9.8 ജൂൾ
  (C) 10 ജൂൾ
  (D) 39.2 ജൂൾ
 7. Show Answer (A) പൂജ്യം

 8. സുര്യനിൽ ഊർജോത്പാദനം നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം
  (a) ഫോട്ടോഫിഷൻ
  (b) ഫോട്ടോഫ്യൂഷൻ
  (c) ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ
  (d) ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ
 9. Show Answer (b) ഫോട്ടോഫ്യൂഷൻ

 10. സ്ഥിരമായ ഊഷ്ടാവിൽ ഒരു വാതകത്തിന്‍റെ വ്യാപ്തവും മർദ്ദവും വിപരീതാനുപാതത്തിലാണ്. ഈ നിയമം ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു?
  (A) ബോയിൽ നിയമം
  (B) ചാൾസ് നിയമം
  (C) ഗേലുസാക്കിന്‍റെ വ്യാപ്ത സംയോജന നിയമം
  (D) അവഗാഡ്രോ നിയമം
 11. Show Answer (A) ബോയിൽ നിയമം

 12. അണക്കെട്ടിൽ കെട്ടി നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ജാലത്തിനു ഏത് ഊർജമാണുള്ളത് ?
  (A )ഗതികോർജം
  (B) യാന്ത്രികോർജം
  (C) താപോർജം
  (D) സ്ഥിതികോർജം
 13. Show Answer (D) സ്ഥിതികോർജം

 14. കുതിരയുടെ ഉയരം അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് :
  (A) നോട്ട്
  (B) ഹാന്റ്
  (C) പോയിന്റ്
  (D) ഫീറ്റ്
 15. Show Answer (B) ഹാന്റ്

 16. ഐ.എസ്.ആർ.ഒ -യുടെ ആസ്ഥാനത്തിന്റെ പേര് :
  (A) വായു ഭവൻ
  (B) അന്തരീക്ഷ ഭവൻ
  (C) ആകാശ് ഭവൻ
  (D) ഇവയൊന്നുമല്ല
 17. Show Answer (B) അന്തരീക്ഷ ഭവൻ

 18. 'റെസിസ്റ്റിവിറ്റി' അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ്?
  (A) ഓം
  (B) ഓംമീറ്റർ
  (C) ഫാരഡ്
  (D) ഹെൻറി

Send Feedback

ഒന്ന് + രണ്ട് =