ഭൗതികശാസ്ത്രം

 1. സുര്യനിൽ ഊർജോത്പാദനം നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം
  (a) ഫോട്ടോഫിഷൻ
  (b) ഫോട്ടോഫ്യൂഷൻ
  (c) ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ
  (d) ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ
 2. Show Answer (b) ഫോട്ടോഫ്യൂഷൻ

 3. ജനറേറ്ററിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ പരിവർത്തനം :
  (A) യാന്ത്രികോർജം - വൈദ്യുതോർജം
  (B) വൈദ്യുതോർജം - യാന്ത്രികോർജം
  (C) യാന്ത്രികോർജം - കാന്തികോർജം
  (D) വൈദ്യുതോർജം - രാസോർജം
 4. Show Answer (A) യാന്ത്രികോർജം - വൈദ്യുതോർജം

 5. ലെൻസിന്റെ പവർ അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ് ?
  (A) ഡയോപ്റ്റർ
  (B) ഡെസിബെൽ
  (C) ഫാരഡ്
  (D) വാട്ട്
 6. Show Answer (A) ഡയോപ്റ്റർ

 7. ഇരുമ്പ് തുരുമ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമായ ഘടകങ്ങള്‍?
  (A) വായു , ചൂട്‌
  (B) വായു , ഈര്‍പ്പം
  (C) വായു , ഓക്‌സിജന്‍
  (D) ഈര്‍പ്പം , ചൂട്‌
 8. Show Answer (B) വായു , ഈര്‍പ്പം

 9. ഗ്രഹങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള ദൂരം അളക്കുന്നതിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന തോത്
  (A) പ്രകാശവർഷം
  (B) അസ്ട്രോ ണമിക്കൽ യൂണിറ്റ്
  (C) നോട്ടിക്കൽ മൈൽ
  (D) കിലോമീറ്റർ
 10. Show Answer (B) അസ്ട്രോ ണമിക്കൽ യൂണിറ്റ്

 11. ശബ്ദത്തിന്റെ യൂണിറ്റ് ഏത് ?
  (A) ഹെറ്റ്സ്
  (B) ജൂൾ
  (C) ഡെസിബെൽ
  (D) വാട്ട്
 12. Show Answer (C) ഡെസിബെൽ

 13. റേഡിയോ ആക്ടിവിറ്റി കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാര് ?
  (A) മാഡം ക്യൂറി
  (B) റോണ്‍ട്ജന്‍
  (C) മാക്‌സ് പ്ലാങ്ക
  (D) ഹെന്‍ട്രി ബെക്വറല്‍
 14. Show Answer (D) ഹെന്‍ട്രി ബെക്വറല്‍

 15. ഒരു വസ്തുവിന്റെ ദ്രവ്യവും ഊർജവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ
  (a) റുഥർ ഫോർഡ്
  (b) ഐൻസ്റ്റീൻ
  (c) റോബർട്ട് ബോയിൽ
  (d) H.J. ഭാഭ
 16. Show Answer (b) ഐൻസ്റ്റീൻ

 17. മൈക്രോഫോണിലെ ഊർജമാറ്റം എന്താണ് ?
  (A) വൈദ്യുതോർജം-ശബ്‌ദോർജം
  (B) വൈദ്യുതോർജം-രാസോർജം
  (C) വൈദ്യുതോർജം-യാന്ത്രികോർജം
  (D) ശബ്‌ദോർജം-വൈദ്യുതോർജം
 18. Show Answer (D) ശബ്‌ദോർജം-വൈദ്യുതോർജം

 19. ശബ്ദത്തിന്റെ ഉച്ചത രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റ്:
  (A) ഡെസിബെൽ
  (B) ഹെർട്സ്
  (C) ആമ്പിയർ
  (D) ഓം
 20. Show Answer (A) ഡെസിബെൽ

Send Feedback

ഒന്ന് + രണ്ട് =