ഭൗതികശാസ്ത്രം

 1. ജനറേറ്ററിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ പരിവർത്തനം :
  (A) യാന്ത്രികോർജം - വൈദ്യുതോർജം
  (B) വൈദ്യുതോർജം - യാന്ത്രികോർജം
  (C) യാന്ത്രികോർജം - കാന്തികോർജം
  (D) വൈദ്യുതോർജം - രാസോർജം
 2. Show Answer (A) യാന്ത്രികോർജം - വൈദ്യുതോർജം

 3. ലെൻസിന്‍റെ പവർ അളക്കുന്ന യൂണിറ്റ്?
  (A) ഡയോപ്റ്റർ
  (B) ഡെസിബെൽ
  (C) ഫാരഡ്
  (D) വാട്ട്
 4. Show Answer (A) ഡയോപ്റ്റർ

 5. ഒരു വൈദ്യുത ജനറേറ്ററിൽ നടക്കുന്ന ഊർജ പരിവർത്തനം ഏത്?
  (a) വൈദ്യുതോർജം →താപോർജം
  (b) യാന്ത്രികോർജം → വൈദ്യുതോർജം
  (c) വൈദ്യുതോർജം → പ്രകാശോർജം
  (d) വൈദ്യുതോർജം → യാന്ത്രികോർജം
 6. Show Answer (b) യാന്ത്രികോർജം → വൈദ്യുതോർജം

 7. ഹൈഡ്രജന്റെ റേഡിയോആക്ടീവായ ഐസോട്ടോപ്പ് ഏത്
  (A) പ്രോട്ടിയം
  (B) ഡ്യൂട്ടീരിയം
  (C) ഓസോൺ
  (D) ട്രിഷ്യം
 8. Show Answer (D) ട്രിഷ്യം

 9. വൈദ്യുത ഫാൻ പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ നടക്കുന്ന ഊർജമാറ്റം
  (a) വൈദ്യുതോർജം രാസോർജം
  (b) വൈദ്യുതോർജം യാന്ത്രികോർജ്ജം
  (c) വൈദ്യുതോർജം പ്രകാശോർജ്ജം
  (d) വൈദ്യുതോർജം ആണവോർജം
 10. Show Answer (b) വൈദ്യുതോർജം യാന്ത്രികോർജ്ജം

 11. സുര്യനിൽ ഊർജോത്പാദനം നടക്കുന്ന പ്രവർത്തനം
  (a) ഫോട്ടോഫിഷൻ
  (b) ഫോട്ടോഫ്യൂഷൻ
  (c) ന്യൂക്ലിയർ ഫ്യൂഷൻ
  (d) ന്യൂക്ലിയർ ഫിഷൻ
 12. Show Answer (b) ഫോട്ടോഫ്യൂഷൻ

 13. മനുഷ്യരിൽ സാധാരണ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന റേഡിയോ ആക്ടീവ് മൂലകം
  (a) പൊട്ടാസ്യം-40
  (b) കോബാൾട്ട്-60
  (c) അയഡിൻ-131
  (d) പ്ലൂട്ടോണിയം-238
 14. Show Answer (a) പൊട്ടാസ്യം-40

 15. പ്രകൃതിയിലെ ഏറ്റവും ശക്തി കൂടിയ ബലം ഏത്?
  a) ഗുരുത്വാകർഷണബലം
  b) ന്യൂക്ലിയർ ബലം
  c) ഇലക്ട്രോസ്സാറ്റിക്ക് ബലം
  d) വൈദ്യുതകാന്തികബലം
 16. Show Answer b) ന്യൂക്ലിയർ ബലം

 17. ഒരു വസ്തുവിന്റെ ദ്രവ്യവും ഊർജവും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ
  (a) റുഥർ ഫോർഡ്
  (b) ഐൻസ്റ്റീൻ
  (c) റോബർട്ട് ബോയിൽ
  (d) H.J. ഭാഭ
 18. Show Answer (b) ഐൻസ്റ്റീൻ

 19. ശബ്ദത്തിന്റെ ഉച്ചത രേഖപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള യൂണിറ്റ്:
  (A) ഡെസിബെൽ
  (B) ഹെർട്സ്
  (C) ആമ്പിയർ
  (D) ഓം
 20. Show Answer (A) ഡെസിബെൽ

Send Feedback

ഒന്ന് + രണ്ട് =