രസതന്ത്രം

 1. കാറുകളിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന എയർബാഗുകളിൽ സുരക്ഷ നൽകുവാൻ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്
  (a) സോഡിയം ബൈകാർബണേറ്റ്
  (b) സോഡിയം അസൈഡ്
  (c) സോഡിയം നൈട്രേറ്റ്
  (d) സോഡിയം പെറോക്സൈഡ്
 2. Show Answer (b) സോഡിയം അസൈഡ്

 3. ഓസ്റ്റ്‌ വാൾഡ് പ്രക്രിയയിലൂടെ നിർമിക്കുന്ന രാസവസ്തു ഏത് ?
  a) നൈട്രിക് ആസിഡ്
  b) സൾഫ്യൂറിക്ക് ആസിഡ്
  c) ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്
  d) ഫോമാലിൻ
 4. Show Answer a) നൈട്രിക് ആസിഡ്

 5. 'മൂലകത്തിന്റെ ഐഡൻറിറ്റി കാർഡ് ' എന്നറിയപ്പെടുന്നതെന്ത് :
  a) പ്രോട്ടോൺ
  b) ന്യൂട്രോൺ
  c) ഇലക്ട്രോൺ
  d) ഫോട്ടോണുകൾ
 6. Show Answer a) പ്രോട്ടോൺ

 7. ചൂട്നീരുരവകളില്‍ സ്വാഭാവികമായി കാണപ്പെടുന്ന റേഡിയോ ആക്ടീവ് മൂലകമേത്?
  (A) തോറിയം
  (B) യുറേനിയം
  (C) പ്ലൂട്ടോണിയം
  (D) റഡോണ്‍
 8. Show Answer (D) റഡോണ്‍

 9. അസ്കോര്‍ബിക് ആസിഡ് എന്നപേരില്‍ അറിയപ്പെടുന്ന വൈറ്റമിന്‍?
  (A) വൈറ്റമിന്‍-D
  (B) വൈറ്റമിന്‍-C
  (C) വൈറ്റമിന്‍-B12
  (D) വൈറ്റമിന്‍-A
 10. Show Answer (B) വൈറ്റമിന്‍-C

 11. ഒരു ലോഹം വേർതിരിച്ചെടുക്കുന്നത് ഏതിൽ നിന്നാണ്?
  (a) അയിര്
  (b) മൂലകം
  (c) പെട്രോളിയം
  (d) ജലം
 12. Show Answer (a) അയിര്

 13. 'രാസവസ്തുക്കളുടെ രാജാവ് ' - ഈ പേരില് അറിയപ്പെടുന്നത് ഏതു ?
  (A) സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്
  (B) ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ്
  (C) അസറ്റിക് ആസിഡ്
  (D) സിട്രിക് ആസിഡ്
 14. Show Answer (A) സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡ്

 15. മണ്ണെണ്ണയില്‍ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മൂലകം?
  (A) ഫോസ്ഫറസ്
  (B) ഗാലിയം
  (C) ബേരിയം
  (D) സോഡിയം
 16. Show Answer (D) സോഡിയം

 17. മൂലകത്തിന്‍റെ ഐഡന്‍ടിറ്റി കാര്‍ഡ്‌?
  (A) പ്രോട്ടോണ്‍
  (B) നുട്രോണ്‍
  (C) ഇലക്ട്രോണ്‍
  (D) ഫോട്ടോണുകള്‍
 18. Show Answer (A) പ്രോട്ടോണ്‍

 19. വിനാഗിരിയില്‍ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന ആസിഡ് ഏത്?
  (A) അസറ്റിക് ആസിഡ്‌
  (B) ഫോമിക് ആസിഡ്‌
  (C) ടാര്‍ട്ടാറിക് ആസിഡ്‌
  (D) സിട്രിക് ആസിഡ്‌
 20. Show Answer (A) അസറ്റിക് ആസിഡ്‌

Send Feedback

ഒന്ന് + രണ്ട് =