രസതന്ത്രം

 1. ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ആസിഡ് ?
  (A) സൾഫ്യൂറിക് ആസിഡ്
  (B) അസെറ്റിക് ആസിഡ്
  (C) ലൈസർജിക് ആസിഡ് ഡൈതൈലമൈഡ്
  (D) അസ്കോര്ബിക് ആസിഡ്
 2. Show Answer (C) ലൈസർജിക് ആസിഡ് ഡൈതൈലമൈഡ്

 3. ചന്ദ്രന്റെ ഉപരിതലത്തിലെ പാറയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്ന മൂലകം ?
  (A) തോറിയം
  (B) യുറേനിയം
  (C) നെപ്ട്യൂണിയം
  (D) ടൈറ്റാനിയം
 4. Show Answer (D) ടൈറ്റാനിയം

 5. ഏതാനും മൂലകങ്ങളുടെ ബാഹ്യതമ സബ്ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ വിന്യാസം നൽകിയിരിക്കുന്നു. (പ്രതീകങ്ങൾ യഥാർത്ഥമല്ല) ഇവയിൽ 'S' ബ്ലോക്ക് മൂലകമേതാണ്? P-3S2, Q-3d1 4S2, R-2S22P5, S-3S2 3P5
  (A) P
  (B) Q
  (C) R
  (D) S

 6. വാഷിങ്സോഡ എന്നറിയപ്പെടുന്ന പദാർഥം ഏത്?
  a) സോഡിയം കാർബണേറ്റ്
  b) കാത്സ്യം കാർബണേറ്റ്
  c) സോഡിയം ബൈ കാർബ ണേറ്റ്
  d) കാത്സ്യം ബൈ കാർബണേറ്റ്
 7. Show Answer a) സോഡിയം കാർബണേറ്റ്

 8. ഭൂമിയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉള്ള മൂലകം?
  (A) നൈട്രജൻ
  (B) കാർബൺ
  (C) ഓക്സിജൻ
  (D) ഹൈട്രജൻ
 9. Show Answer (C) ഓക്സിജൻ

 10. ഏറ്റവും ചെറിയ ആറ്റമുള്ള മൂലകം ഏതാണ് ?
  (A) ഓക്സിജൻ
  (B) ഹീലിയം
  (C) ഹൈട്രജൻ
  (D) നൈട്രജൻ
 11. Show Answer (C) ഹൈട്രജൻ

 12. താഴെ പറയുന്നവയിൽ വിറ്റാമിൻ സി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് ?
  (A) ട്രോറൈബോഫ്‌ലോവിന്
  (B) തയാമിൻ
  (C) അസ്കോര്ബിക് ആസിഡ്
  (D) സിട്രിക് ആസിഡ്
 13. Show Answer (C) അസ്കോര്ബിക് ആസിഡ്

 14. മണ്ണെണ്ണയിൽ സൂക്ഷിക്കുന്ന ഒരു മൂലകം
  (A) ഫോസ്ഫറസ്
  (B) ഗാലിയം
  (C) ബേറിയം
  (D) സോഡിയം
 15. Show Answer (D) സോഡിയം

 16. ചരിത്രത്തില്‍ ആദ്യമായി മൂലകങ്ങളെ വര്‍ഗീകരിച്ച് ആവര്‍ത്തനപട്ടിക തയ്യാറാക്കിയ ശാസ്ത്രഞ്ജന്‍?
  (A) ഡോബറൈനര്‍
  (B) ലാവോസിയ
  (C) ന്യൂലാന്‍ഡ്‌സ്
  (D) മെന്‍ഡലിയേഫ്
 17. Show Answer (D) മെന്‍ഡലിയേഫ്

 18. മനുഷ്യരുടെ വിയർപ്പിലൂടെ പുറംതള്ളപ്പെടുന്ന മൂലകമേത് ?
  a) നൈട്രജൻ
  b) ഇരുമ്പ്
  c) സൾഫർ
  d) അയോഡിന്
 19. Show Answer c) സൾഫർ

Send Feedback

ഒന്ന് + രണ്ട് =