ജീവശാസ്ത്രം

 1. കാസിരംഗ വന്യ ജീവി സങ്കേതത്തിൽ ഏതുതരം മൃഗങ്ങളെയാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്?
  (A)കാണ്ടാമൃഗം
  (B) ആന
  (C )സിംഹം
  (D)വെള്ള കടുവ
 2. Show Answer (A)കാണ്ടാമൃഗം

 3. താഴെ പറയുന്നവയിൽ വിറ്റാമിൻ സി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏത്?
  (A) ട്രോറൈബോഫ്‌ലോവിന്
  (B) തയാമിൻ
  (C) അസ്കോര്ബിക് ആസിഡ്
  (D) സിട്രിക് ആസിഡ്
 4. Show Answer (C) അസ്കോര്ബിക് ആസിഡ്

 5. ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥയിലെ ഉത്പാദകർ എന്നറിയപ്പെടുന്നവ ഏത്?
  (A) സൂക്ഷ്മജീവികൾ
  (B) ഹരിത സസ്യങ്ങൾ
  (C) പ്രാണികൾ
  (D) കടുവകൾ
 6. Show Answer (B) ഹരിത സസ്യങ്ങൾ

 7. ഒരു ജീവിയുടെ ജനിതക ഘടനയിൽ ഇച്ഛാനുസരണം മാറ്റം വരുത്താനുള്ള സാങ്കേതിക വിദ്യ ഏത്?
  (A) ജനിറ്റിക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ്
  (B) ജീനോം മാപ്പിങ്ങ്
  (C) ടെലി മെഡിസിൻ
  (D) നാനോ ടെക്സനോളജി
 8. Show Answer (A) ജനിറ്റിക്ക് എഞ്ചിനീയറിംഗ്

 9. ശ്വേതരക്താണുക്കളുടെ ശാസ്ത്രീയ നാമം?
  (A) എറിത്രോസൈറ്റ്‌സ്‌
  (B) ലൂക്കോസൈറ്റ്‌സ്
  (C) ത്രോംബോസൈറ്റ്‌സ്‌
  (D) ഇതൊന്നുമല്ല
 10. Show Answer (B) ലൂക്കോസൈറ്റ്‌സ്

 11. തലമുടിയുടെ വളര്‍ച്ചയ്ക്കാവശ്യമായ പ്രോട്ടീന്‍
  (A) കെരാറ്റിന്‍
  (B) ഹിസ്റ്റിഡിന്‍
  (C) ആവഡിന്‍
  (D) ഹീമോഗ്ലോബിന്‍
 12. Show Answer (A) കെരാറ്റിന്‍

 13. A, B, O രക്ത ഗ്രൂപ്പ് കണ്ടെത്തിയ ശാസ്ത്രജ്ഞൻ ആര്?
  (A) കാൾ ലൂയിസ്റ്റ്
  (B) വില്ല്യം ഹാർവി
  (C) കാൾലാന്റ് സ്റ്റെയ്നെർ
  (D) കാൾ പിയേഴ്‌സൺ
 14. Show Answer (C) കാൾലാന്റ് സ്റ്റെയ്നെർ

 15. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ ജീവിതകാലം എത്ര?
  (A) ശരാശരി 120 ദിവസം
  (B) ശരാശരി 180 ദിവസം
  (C) ശരാശരി 90 ദിവസം
  (D) ശരാശരി 60 ദിവസം
 16. Show Answer (A) ശരാശരി 120 ദിവസം

 17. രക്തചംക്രമണം കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാരാണ്?
  (A) ജെയിംസ് സിംപ്‌സണ്‍
  (B) ഹെന്റി സ്വാന്‍
  (C) മാര്‍ട്ടിന്‍ ക്ലൈവ
  (D) വില്യം ഹാര്‍വെ
 18. Show Answer (D) വില്യം ഹാര്‍വെ

 19. എല്ലാ ഗുപ്പുകളിൽ നിന്നും രക്തം സ്വീകരിക്കാവുന്ന രക്തഗ്രൂപ്പ് ഏത്?
  (A) A
  (B) B
  (C) AB
  (D) O

Send Feedback

ഒന്ന് + രണ്ട് =