ജീവശാസ്ത്രം

 1. രക്തം കട്ടപിടിക്കാൻ ആവശ്യമായ വിറ്റാമിൻ ഏത് ?
  (A) വിറ്റാമിൻ കെ
  (B) വിറ്റാമിൻ ഇ
  (C) വിറ്റാമിൻ എ
  (D) വിറ്റാമിൻ ബി
 2. Show Answer (A) വിറ്റാമിൻ കെ

 3. പ്രതുല്പാദന ധർമ്മങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ വിറ്റാമിൻ?
  (A)വിറ്റാമിൻ ഇ
  (B)വിറ്റാമിൻ ബി 12
  (C)വിറ്റാമിൻ കെ
  (D)വിറ്റാമിൻ ബി
 4. Show Answer (A)വിറ്റാമിൻ ഇ

 5. ഏത് ഫോർമോൺ ആണ് ജീവികൾക്ക് ബാഹ്യമായ ചുറ്റുപാടിൽ ആശയവിനിമയം നടത്താൻ സഹായിക്കുന്നത്?
  (A) തൈറോക്സിൻ
  (B) ഫിറമോൺ
  (C) ഇൻസുലിൻ
  (D) സൈറ്റോ കൈനിൻ
 6. Show Answer (B) ഫിറമോൺ

 7. ഏത് വിറ്റാമിന്റെ കുറവ് മുലം ഉണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ് 'റിക്കറ്റ്സ്’
  (a) വിറ്റാമിൻ C
  (b) വിറ്റാമിൻ D
  (c) വിറ്റാമിൻ A
  (d) വിറ്റാമിൻ E
 8. Show Answer (b) വിറ്റാമിൻ D

 9. കണരോഗം’ ഏത് വിറ്റാമിന്റെ അഭാവത്താലാണ് ?
  A) വിറ്റാമിൻ A
  B) വിറ്റാമിൻ C
  C) വിറ്റാമിൻ D
  D)വിറ്റാമിൻ B
 10. Show Answer C) വിറ്റാമിൻ D

 11. 2013 ലെ വൈദ്യശാസ്ത്ര നോബലിന് അർഹമായത് എന്തിന്റെ കണ്ടുപിടുത്തിനാണ്?
  (A) എയ്ഡിസിന് ഔഷധം
  (B) സസ്യപോഷണ രഹസ്യം
  (C) കോശങ്ങളിലെ കാർഗോ സംവിധാനം
  (D) കൃത്രിമ ജീനുകൾ ഉപയോഗിച്ച് വംശനാശം നേരിട്ടു കൊ
 12. Show Answer (C) കോശങ്ങളിലെ കാർഗോ സംവിധാനം

 13. നമ്മുടെ ശരീരത്തിലുള്ള ചുവന്ന രക്താണുക്കളുടെ ജീവിതകാലം എത്ര?
  (A) ശരാശരി 120 ദിവസം
  (B) ശരാശരി 180 ദിവസം
  (C) ശരാശരി 90 ദിവസം
  (D) ശരാശരി 60 ദിവസം
 14. Show Answer (A) ശരാശരി 120 ദിവസം

 15. സ്റ്റേപ്പിസ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്?
  (A) മധ്യകര്‍ണ്ണം
  (B) ആന്തരകര്‍ണ്ണം
  (C) ബാഹ്യകര്‍ണ്ണം
  (D) ഇതൊന്നുമല്ല
 16. Show Answer (A) മധ്യകര്‍ണ്ണം

 17. ഒരു മരത്തിന്റെ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന വന്യജീവി സങ്കേതം :
  (A) പീച്ചി
  (B) തോൽപ്പെട്ടി
  (C) ചെന്തുരുണി
  (D) മുത്തങ്ങ
 18. Show Answer (C) ചെന്തുരുണി

 19. ഹെപ്പറ്റൈറ്റിസ് ബി പകരുന്നത് :
  (A) വായുവിലൂടെ
  (B) ജലത്തിലൂടെ
  (C) രക്തത്തിലൂടെയും ശരീരദ്രവങ്ങളിലൂടെയും
  (D) ഇവയൊന്നുമല്ല
 20. Show Answer (C) രക്തത്തിലൂടെയും ശരീരദ്രവങ്ങളിലൂടെയും

Send Feedback

two + one =