ജീവശാസ്ത്രം

 1. നെഫ്രോളജി : വൃക്ക : : ഹെമറ്റോളജി : ..........
  (A) രക്തം
  (B) ഹൃദയം
  (C) മജ്ജ
  (D) ത്വക്ക്
 2. Show Answer (A) രക്തം

 3. കാസിരംഗ വന്യ ജീവി സങ്കേതത്തിൽ ഏതുതരം മൃഗങ്ങളെയാണ് സംരക്ഷിക്കുന്നത്?
  (A)കാണ്ടാമൃഗം
  (B) ആന
  (C )സിംഹം
  (D)വെള്ള കടുവ
 4. Show Answer (A)കാണ്ടാമൃഗം

 5. ചൂടാക്കിയാൽ നശിക്കുന്ന വിറ്റാമിൻ ഏത്?
  (A) വിറ്റാമിൻ ബി
  (B) വിറ്റാമിൻ എ
  (C) വിറ്റാമിൻ ഡി
  (D) വിറ്റാമിൻ സി
 6. Show Answer (D) വിറ്റാമിൻ സി

 7. പ്രത്യുത്പാദന വ്യവസ്ഥയുടെ ശരിയായ പ്രവർത്തനത്തിനു അവിശ്യമായ വിറ്റാമിൻ ഏത്?
  (A) വിറ്റാമിന് A
  (B) വിറ്റാമിന് D
  (C) വിറ്റാമിന് K
  (D) വിറ്റാമിന് E
 8. Show Answer (D) വിറ്റാമിന് E

 9. ഏത് വിറ്റാമിന്റെ കുറവു കൊണ്ടാണ് നിശാന്ധത ഉണ്ടാകുന്നത് ?
  (A) വിറ്റാമിൻ B
  (B) വിറ്റാമിൻ A
  (C) വിറ്റാമിൻ D
  (D) വിറ്റാമിൻ C
 10. Show Answer (B) വിറ്റാമിൻ A

 11. സൂര്യപ്രകാശത്തില്‍ സപ്തവര്‍ണങ്ങളുണ്ടെന്നു കണ്ടുപിടിച്ച ശാസ്ത്രജ്ഞനാര് ?
  (A) ആല്‍ബര്‍ട്ട് ഐന്‍സ്റ്റീന്‍
  (B) സര്‍ ഐസക് ന്യൂട്ടണ്‍
  (C) സര്‍ സി.വി. രാമന്‍
  (D) ഗലീലിയോ
 12. Show Answer (B) സര്‍ ഐസക് ന്യൂട്ടണ്‍

 13. വംശനാശഭീഷണി നേരിടുന്ന 'വരയാടുകൾ’ ഏത് വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിലാണ് കാണപ്പെടുന്നത് ?
  (A) ഇരവികുളം
  (B) ബന്ദിപ്പൂർ
  (C) അണ്ണാമല
  (D) സൈലന്റ് വാലി
 14. Show Answer (A) ഇരവികുളം

 15. ശരിയായ കാഴ്ചശക്തി ലഭിക്കുന്നതിനാവശ്യമായ വിറ്റാമിൻ ഏത് ?
  (A) വിറ്റാമിൻ C
  (B) വിറ്റാമിൻ K
  (C) വിറ്റാമിൻ A
  (D) വിറ്റാമിൻ D
 16. Show Answer (C) വിറ്റാമിൻ A

 17. എലിപ്പനിയ്ക്ക് കാരണമായ സൂക്ഷ്മജീവി ഏത്?
  (A) ആൽഗ
  (B) ഫംഗസ്
  (C) ബാക്ടീരിയ
  (D) വൈറസ്
 18. Show Answer (C) ബാക്ടീരിയ

 19. ഒരു ആവാസവ്യവസ്ഥയിലെ ഉത്പാദകർ എന്നറിയപ്പെടുന്നവ ഏത്?
  (A) സൂക്ഷ്മജീവികൾ
  (B) ഹരിത സസ്യങ്ങൾ
  (C) പ്രാണികൾ
  (D) കടുവകൾ
 20. Show Answer (B) ഹരിത സസ്യങ്ങൾ

Send Feedback

ഒന്ന് + രണ്ട് =