മലയാള സാഹിത്യം

 1. ക്ഷേത്രപ്രവേശനം' എന്ന വിഖ്യാതമായ കൃതി രചിച്ചത്?
  (A)വി.ടി.ഭട്ടതിരിപാട്
  (B)ടി.കെ.മാധവൻ
  (C) കെ.പി.കറുപ്പൻ
  (D) വാഗ്ഭടാനന്ദൻ
 2. Show Answer (B)ടി.കെ.മാധവൻ

 3. 'ചെങ്കല്ലില്‍ രചിച്ച ഇതിഹാസ കാവ്യം' എന്നറിയപ്പെടുന്നത്
  (A) ചാര്‍മിനാര്‍
  (B) കുത്തബ്മീനാര്‍
  (C) ഫത്തേപ്പൂര്‍ സിക്രി
  (D) ഖജൂരാഹോ ക്ഷേത്രം
 4. Show Answer (C) ഫത്തേപ്പൂര്‍ സിക്രി

 5. കേരളത്തിന്റെ സാംസ്ക്കാരിക ഗീതമായി അടുത്ത കാലത്ത് തെരഞ്ഞെടുത്ത ജയ ജയ കോമള കേരള ധരണി' എന്ന ഗീതം രചിച്ചതാര്?
  A) കുമാരനാശാൻ
  B) അംശി നാരായണപ്പിള്ള
  C) ബോധേശ്വരൻ
  D) വള്ളത്തോൾ
 6. Show Answer C) ബോധേശ്വരൻ

 7. സംഘകാലഘട്ടത്തില്‍ രചിക്കപ്പെട്ട, കുടുംബ ബന്ധത്തെയും ആചാരാനുഷ്ഠാനങ്ങളെയും കുറിച്ചു പ്രതിപാദിക്കുന്ന കൃതി ഏത്?
  (A) ചിലപ്പതികാരം
  (B) അകനാനൂര്‍
  (C) പുറനാനൂര്‍
  (D) എട്ടുതോകൈ
 8. Show Answer (B) അകനാനൂര്‍

 9. "ബ്രഹ്മസങ്കീർത്തനം " എന്ന കവിത രചിച്ച നവോത്ഥാന നായകൻ?
  (A) ബ്രഹമാനന്ദ ശിവയോഗി
  (B) സഹോദരൻ അയ്യപ്പൻ
  (C) പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ
  (D) വാഗ്ഭടാനന്ദൻ
 10. Show Answer (A) ബ്രഹമാനന്ദ ശിവയോഗി

 11. വി.ടി. ഭട്ടതിരിപ്പാട് രചിച്ച ഗ്രന്ഥം:
  (A) കേരളം മലയാളികളുടെ മാതൃഭൂമി
  (B) ജാതി വ്യവസ്ഥയും കേരളചരിത്രവും
  (C) അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക്
  (D) ഇവയൊന്നുമല്ല
 12. Show Answer (C) അടുക്കളയിൽ നിന്ന് അരങ്ങത്തേക്ക്

 13. "മോക്ഷപ്രദീപം',എന്ന കൃതി രചിച്ച സാമൂഹ്യ പരിഷ്കർത്താവ്‌?
  (A)ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി
  (B)വാഗ്ഭടാനന്ദൻ
  (C)ശ്രീ നാരായണഗുരു
  (D) ചട്ടമ്പി സ്വാമികൾ
 14. Show Answer (A)ബ്രഹ്മാനന്ദ ശിവയോഗി

 15. എസ്. കെ. പൊറ്റക്കാടിനെ ജ്ഞാനപീഠത്തിനർഹനാക്കിയ കൃതി :
  (A) ഒരു തെരുവിന്റെ കഥ
  (B) നൈൽ ഡയറി
  (C) പാതിരാ സൂര്യന്റെ നാട്ടിൽ
  (D) ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ
 16. Show Answer (D) ഒരു ദേശത്തിന്റെ കഥ

 17. എന്റെ ജീവിത കഥ ' ആരുടെ ആത്മ കഥയാണ് ?
  (A) സ്വദേശാഭിമാനി രാമകൃഷ്ണപിള്ള
  (B) സി .കേശവൻ
  (C )എൻ .എൻ .പിള്ള
  (D) എ .കെ .ഗോപാലൻ
 18. Show Answer (D) എ .കെ .ഗോപാലൻ

 19. എ.ആർ.രാജരാജവർമയുടെ വിയോഗത്തെതുടർന്ന് 'പ്രരോദനം' എന്ന കൃതി രചിച്ചതാര് ?
  a) ചങ്ങമ്പുഴ
  b) കുമാരനാശാൻ
  c) പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ
  d) കേസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള
 20. Show Answer b) കുമാരനാശാൻ

Send Feedback

ഒന്ന് + രണ്ട് =