മലയാള സാഹിത്യം

 1. 'സർ ചാത്തുവിന്റെ പിതാവ് കുറേനാൾ സുഖമില്ലാതെ കിടന്നിട്ടാണ് മരിച്ചത്. കിഴവനെ മരണത്തിലേക്കെത്തിക്കാൻ ചെറിയൊരു കൈക്രിയ നടത്തിയ വാരിക്കുന്നൻ പറയുന്നതുനോക്കുക. ആദ്യം കാലവനിക തടഞ്ഞു വീണു. എഴുന്നേല്ക്കാനും എഴുന്നേല്പിക്കാനും നോക്കിയിട്ട് പറ്റിയില്ല. ആ കിടപ്പിൽ കു
  A) ഒരു തെരുവിന്റെ കഥ - എസ്. കെ.പൊറ്റെക്കാട്
  B) പിതാമഹൻ വി.കെ.എൻ
  C) കയർ തകഴി
  D) രണ്ടാമൂഴം എം.ടി.വാസുദേവൻ നായർ
 2. Show Answer B) പിതാമഹൻ വി.കെ.എൻ

 3. വി.ടി.ഭട്ടതിരിപ്പാടിന്‍റെ ആത്മകഥ ഏത്?
  (A) ജീവിതപാത
  (B) കിനാവും കണ്ണീരും
  (C) കൊഴിഞ്ഞ ഇലകള്‍
  (D) എന്‍റെ സമരം
 4. Show Answer (B) കിനാവും കണ്ണീരും

 5. എ.ആർ.രാജരാജവർമയുടെ വിയോഗത്തെതുടർന്ന് 'പ്രരോദനം' എന്ന കൃതി രചിച്ചതാര് ?
  a) ചങ്ങമ്പുഴ
  b) കുമാരനാശാൻ
  c) പണ്ഡിറ്റ് കറുപ്പൻ
  d) കേസരി ബാലകൃഷ്ണപിള്ള
 6. Show Answer b) കുമാരനാശാൻ

 7. സുകുമാർ അഴീക്കോടിന്റെ ഏതു കൃതിക്കാണ് കേന്ദ്ര, കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി അവാർഡ് ലഭിച്ചത്?
  A) മഹാത്മാവിന്റെ മാർഗം
  B) ആശാന്റെ സീതാകാവും
  C) തത്വമസി
  D) ഗുരുവിന്റെ ദുഃഖം
 8. Show Answer C) തത്വമസി

 9. ക്ഷേത്രപ്രവേശനം' എന്ന വിഖ്യാതമായ കൃതി രചിച്ചത്?
  (A)വി.ടി.ഭട്ടതിരിപാട്
  (B)ടി.കെ.മാധവൻ
  (C) കെ.പി.കറുപ്പൻ
  (D) വാഗ്ഭടാനന്ദൻ
 10. Show Answer (B)ടി.കെ.മാധവൻ

 11. "ജയ ജയ കോമള കേരള ധരണി ജയ ജയ മാമക പൂജിത ജനനി ജയ ജയ പാവന ഭാരത ഹരിണി", എന്ന് തുടങ്ങുന്ന ഗാനം രചിച്ചത്
  (A) ബോധേശ്വരൻ
  (B) ചങ്ങമ്പുഴ
  (C) പി.കുഞ്ഞിരാമൻനായർ
  (D) വള്ളത്തോൾ
 12. Show Answer (A) ബോധേശ്വരൻ

 13. കേരളത്തിന്റെ സാംസ്ക്കാരിക ഗീതമായി അടുത്ത കാലത്ത് തെരഞ്ഞെടുത്ത ജയ ജയ കോമള കേരള ധരണി' എന്ന ഗീതം രചിച്ചതാര്?
  A) കുമാരനാശാൻ
  B) അംശി നാരായണപ്പിള്ള
  C) ബോധേശ്വരൻ
  D) വള്ളത്തോൾ
 14. Show Answer C) ബോധേശ്വരൻ

 15. മകരക്കൊയ്ത്ത് രചിച്ചത്?
  (A) ഇടശ്ശേരി
  (B) വൈലോപ്പള്ളി
  (C) ജി.ശങ്കരക്കുറുപ്പ്
  (D) വയലാര്‍ രാമവര്‍മ
 16. Show Answer (B) വൈലോപ്പള്ളി

 17. ഒരു തെരുവിന്‍റെ കഥ എന്ന എസ്.കെ.പൊറ്റക്കാടിന്‍റെ നോവലില്‍പരാമര്‍ശിക്കുന്ന കോഴിക്കോട്ടെ തെരുവ് ഏത്?
  (A) മിഠായിത്തെരുവ്
  (B) ഇരുങ്ങല്‍
  (C) ബേപ്പൂര്‍
  (D) പയ്യോളി.
 18. Show Answer (A) മിഠായിത്തെരുവ്

 19. കവിരാജമാര്‍ഗ്ഗം എന്ന കൃതി രചിച്ചതാര് ?
  (A) ദന്തിദുര്‍ഗ്ഗന്‍
  (B) അമോഘവര്‍ഷന്‍
  (C) ഉദയാദിത്യന്‍
  (D) തേജ്പാലന്‍
 20. Show Answer (B) അമോഘവര്‍ഷന്‍

Send Feedback

ഒന്ന് + രണ്ട് =