ഗണിതം

 1. ഒരു ചതുരത്തിന്‍റെ നീളം 40 cm ഉം വീതി 20 cm ഉം ആയാല്‍ പരപ്പളവ്(വിസ്തീര്‍ണ്ണം) എത്ര?
  (A) 800 ച.സെ.മി
  (B) 8000 ച.സെ.മി
  (C) 80 ച.സെ.മി
  (D) 400 ച.സെ.മി
 2. Show Answer (A) 800 ച.സെ.മി

 3. രണ്ട് പൂര്ണസംഖ്യകളുടെ തുക 72. താഴെ പറയുന്നവയില് ഇവയുടെ അനുപാതം അല്ലാത്തത് ഏത്?
  (A) 5 : 7
  (B) 3 : 4
  (C) 3 : 5
  (D) 4 : 5

 4. 2,000 രൂപ വിലയുള്ള സാരി ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ 10% വില വർദ്ധിപ്പിച്ച് 10% ഡിസ്കൗണ്ടിൽ വില്ലുന്നു. എങ്കിൽ സാരിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ വിലയെന്ത്?
  (A) 2010
  (B)1800
  (C) 2000
  (D) 1980

 5. 3/5-1/x= 4/7ആയാല്‍ x ന്‍റെ വിലയെന്ത്‌?
  (A) 1/35
  (B) 35
  (C) 41/35
  (D) 35/41

 6. 42.03 + 1.07 + 2.5 + 6.432 = ?
  (A) 54.132
  (B) 52.032
  (C) 52.132
  (D) 52.232

 7. പഞ്ചായത്തു പ്രസിഡണ്ട് കരകൗശലമേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഈ അറിയിപ്പ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ തിരുത്തും.
  A) പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് കരകൗശലമേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടു.
  1) പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ടിനാൽ കരകൗശലമേളയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.
  C) പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട്. കരകൗശലമേളയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.
  1) പഞ്ചായത്തു പ്രസിഡണ്ട് കരകൗശലമേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.
 8. Show Answer 1) പഞ്ചായത്തു പ്രസിഡണ്ട് കരകൗശലമേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

 9. താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ഭിന്നസംഖ്യ ഏത്? ½ , ⅓, ¼ , ⅕
  a) ⅕
  b) ½
  c) ¼
  d) ⅓

 10. ഒരു മട്ടതൃകോണാത്തിലെ രണ്ടു കോണുകളുടെ അളവുകൾ ആകാൻ സാധ്യതയില്ലാത്തവ ഏവ ?
  (A) 45, 45
  (B) 60, 30
  (C) 20, 80
  (D) 20, 70

 11. ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ 10 രൂപയുടെ പേന 11 രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റത് ലാഭശതമാനം എത്?
  (A) 11
  (B) 9
  (C) 8
  (D) 10

 12. \frac{1}{100}\times 0.1\times \frac{1}{10} ന്റെ വിലയെത്ര
  (A) 0.1000
  (B) 0.0100
  (C) 0.001
  (D) 0.0001

Send Feedback

ഒന്ന് + രണ്ട് =