ഗണിതം

 1. അടുത്ത സംഖ്യ ഏത് ? 4, 25, 64, __
  (A) 39
  (B) 121
  (C) 81
  (D) 100

 2. ഒരു സ്ക്കൂളിന് 2 ആഴ്ചയും 3 ദിവസവും അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചു. ജനുവരി 20-ന് ആ ദിവസം ഉൾപ്പെടെയാണ് അവധി പ്രഖ്യാപിച്ചതെങ്കിൽ എന്നാണ് സ്ക്കൂൾ തുറക്കുന്നത് ?
  A) ഫെബ്രുവരി 2
  B) ഫെബ്രുവരി 7,
  C) ഫെബ്രുവരി 3
  D) ഫെബ്രുവരി 5
 3. Show Answer D) ഫെബ്രുവരി 5

 4. അടൂത്ത സംഖ്യ ഏത്? 12,23,34,__
  (a) 54
  (b) 45
  (c) 57
  (d) 5

 5. A, B യുടെ സഹോദരനൊന്ന് B, C യുടെ സഹോദരിയാണ്. C യുടെ അച്ഛനാണ് D എങ്കിൽ D യ്ക്ക് A യോടുള്ളബന്ധം ?
  A) അച്ഛൻ
  B) മകൻ
  C) സഹോദരൻ
  D) മരുമകൻ
 6. Show Answer A) അച്ഛൻ

 7. 45 X (43)2 എത്ര?
  (A) 430
  (B) 411
  (C) 410
  (D) 425

 8. 2016 ജനുവരി 1 വെള്ളിയാഴ്ച ആണെങ്കിൽ മാർച്ച്1 എന്ത് ആഴ്ചയായിരിക്കും?
  A) ഞായർ
  B) തിങ്കൾ
  C) ചൊവ്വ
  D) വ്യാഴം
 9. Show Answer C) ചൊവ്വ

 10. 10+2+3 മാതൃകയിലെ സ്കൂൾ വിദ്യാഭ്യാസം ശുപാർശ ചെയ്ത കമ്മീഷൻ ഏത് ?
  a) കോത്താരി കമ്മീഷൻ
  b) രാധാകൃഷ്ണൻ കമ്മീഷൻ
  c) ശ്രീകൃഷ്ണ കമ്മീഷൻ
  d) മുഖർജി കമ്മീഷൻ
 11. Show Answer a) കോത്താരി കമ്മീഷൻ

 12. 'സംഖ്യകൾ ലോകത്തെ ഭരിക്കുന്നു’- എന്നു പറഞ്ഞതാര്:
  a) ആർക്കിമിഡീസ്
  b) ആര്യഭട്ടൻ
  c) യുക്ലിഡ്
  d) പൈതഗോറസ്
 13. Show Answer d) പൈതഗോറസ്

 14. (1-½)(1-⅓)(1-¼)......(1-⅒)ന്റെ വിലയെത്ര?
  (A) 9/10
  (B) 92
  (C) ⅒
  (D) ½

 15. 15 പെൻസിലിന്റെ വില 24 രൂപയാണെങ്കിൽ 50 പെൻസിലിന്റെ വില എന്ത്?
  (A) 80
  (B) 75
  (C) 70
  (D)85

Send Feedback

ഒന്ന് + രണ്ട് =