ഗണിതം

 1. -8-(-6+3) നെ ലഘൂകരിച്ചാല്‍ കിട്ടുന്നത്?
  (A) -5
  (B) 5
  (C) 17
  (D) -17

 2. 3,12,21,30,39,48…..എന്ന സംഖ്യാ ശ്രേണിയിലെ ഒരു പദമായി വരുന്ന സംഖ്യ?
  (A) 10000
  (B) 1001
  (C) 10101
  (D) 10100

 3. 42.03 + 1.07 + 2.5 + 6.432 = ?
  (A) 54.132
  (B) 52.032
  (C) 52.132
  (D) 52.232

 4. പഞ്ചായത്തു പ്രസിഡണ്ട് കരകൗശലമേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെടുന്നു. ഈ അറിയിപ്പ് നിങ്ങൾ എങ്ങനെ തിരുത്തും.
  A) പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് കരകൗശലമേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യപ്പെട്ടു.
  1) പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ടിനാൽ കരകൗശലമേളയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.
  C) പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട്. കരകൗശലമേളയിൽ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.
  1) പഞ്ചായത്തു പ്രസിഡണ്ട് കരകൗശലമേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.
 5. Show Answer 1) പഞ്ചായത്തു പ്രസിഡണ്ട് കരകൗശലമേള ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.

 6. മൂന്നിന്‍റെ ആദ്യത്തെ അഞ്ചു ഗുണിതങ്ങളുടെ ശരാശരി എത്ര?
  (A) 15
  (B) 6
  (C) 12
  (D) 9

 7. 3242 - 2113 =
  (A) 1291
  (B) 1129
  (C) 1219
  (D) 1131

 8. താഴെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന അളവുകളിൽ ഒരു ത്രികോണത്തിന്റെ വശങ്ങൾ ഏത് ?
  (A) 12,8,18
  (B) 10,3,4
  (C) 10,5,2
  (D) 7,10,1

 9. 19 പേന വാങ്ങിയാൽ ഒരു പേന വെറുതെ ലഭിക്കും. എന്നാൽ കിഴിവ് എത്ര ശതമാനമാണ്?
  (A) 20%
  (B) 15%
  (C) 10%
  (D) 5%

 10. ഒരു സംഖ്യയുടെ 66⅔%, 96 ആയാൽ അതിന്റെ 25% എത്ര?
  (A) 45
  (B) 36
  (C) 44
  (D) 38

 11. ഒരു ടി.വി 18000 രൂപയ്ക്ക് വിറ്റപ്പോൾ 10% നഷ്ടം ഉണ്ടാകുന്നു. എങ്കിൽ അതിന്റെ വാങ്ങിയ വില എത്ര ?
  A) 1800
  B) 2000
  C) 20000
  D) 18010

Send Feedback

ഒന്ന് + രണ്ട് =