ഗണിതം

 1. 81/27*144/44 ന്‍റെ ലഘു രൂപം?
  (A) 108/12
  (B) 108/13
  (C) 108/11
  (D) 106/11

 2. അടുത്തടുത്ത രണ്ട് ഇരട്ടസംഖ്യകളുടെ ഗുണനഫലത്തോട് 1 കൂട്ടിയാൽ 289 കിട്ടും, സംഖ്യകൾ ഏതൊക്കെ ?
  (A) 14, 12
  (B) 16, 18
  (C) 24, 22
  (D) 26, 28

 3. ഒരു കച്ചവടക്കാരൻ 10 രൂപയുടെ പേന 11 രൂപയ്ക്കാണ് വിറ്റത് ലാഭശതമാനം എത്?
  (A) 11
  (B) 9
  (C) 8
  (D) 10

 4. 7.85 x 7.85 + 2 X 7.85 x 2.15 + 2.15 x 2.15 ന്റെ വിലയെന്ത്?
  (A) 102
  (B) 7.852
  (C) 2.152
  (D) 5.702

 5. Find the missing term in the series - 100,102,105,110,117,––––
  (A) 126
  (B) 127
  (C) 128
  (D) 129

 6. [2P]2 = 220 ആയാൽ p യുടെ വില ആകാവുന്നത് ഏതു?
  (A) 100
  (B) 10
  (C) 18
  (D) 20

 7. രവിയുടേയും രാജുവിന്റേയും കൈയ്യിലുള്ള രൂപയുടെ അംശബന്ധം 2:5 ആണ്. രാജുവിന്റെ കൈയ്യിൽ രവിയുടെ കൈയ്യിലുള്ളതിനേക്കാൾ 3000 രൂപ കൂടുതൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ രാജുവിന്റെ കൈയ്യിൽ എത്ര രൂപയുണ്ട് ?
  (A) 7,000
  (B) 3,000
  (C) 5,000
  (D) 2,000

 8. 10,12,16, 32 _____ സംഖ്യാ ശ്രേണി പുരിപ്പിക്കുക.
  a) 288
  b) 64
  c) 256
  d) 286

 9. ഒരു വൃത്തത്തിലെ ആരം 9 സെ.മീ. ആയാൽ അതിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ ഞാണിന്റെ നീളം എത്ര ?
  A) 18 സെ.മീ.
  B) 4.5 സെ.മീ.
  C) 13.5 സെ.മീ.
  D) 9 സെ.മീ.
 10. Show Answer A) 18 സെ.മീ.

 11. 625, 225, 121, 149 ഇതിൽ ചേരാത്തത് എടുത്തെഴുതുക ?
  (A) 121
  (B) 149
  (C) 225
  (D) 625

Send Feedback

ഒന്ന് + രണ്ട് =