ഗണിതം

 1. സംഖ്യാശ്രേണിയിലെ വിട്ടുപോയ സംഖ്യ പൂരിപ്പിക്കുക. 5, 15, 30, 50, ........
  (A) 75
  (B) 60
  (C) 65
  (D) 80

 2. 11250, 100ന്റെ വിലയ്ക്ക് ശരിയാക്കി എഴുതുക.
  a) 11200
  b) 11300
  c) 112500
  d) 112300

 3. 25 % ത്തിന്റെ 25% എത്ര ?
  (A) 625
  (B) .000625
  (C) .0625
  (D) 6.25

 4. തുടർച്ചയായ ആദ്യത്തെ എത്ര ഒറ്റസംഖ്യകളുടെ തുകയാണ് 100
  (A) 9
  (B) 10
  (C) 8
  (D) 11

 5. താഴെ കൊടുത്തവയിൽ ചെറിയ ഭിന്നും ഏത്?
  (A) 8/9
  (B) 8/10
  (C) 8/15
  (D) 8/8

 6. അടൂത്ത സംഖ്യ ഏത്? 12,23,34,__
  (a) 54
  (b) 45
  (c) 57
  (d) 5

 7. 10+20×2-5 എത്ര?
  (A) 55
  (B) -90
  (C) 45
  (D) 90

 8. താഴെ കാണുന്നവയില്‍ പൂര്‍ണവര്‍ഗ സംഖ്യ അല്ലാത്ത സംഖ്യ ഏത്?
  (A) 81
  (B) 91
  (C) 361
  (D) 121

 9. നിശ്ചിത ചുറ്റളവുള്ള ചതുരങ്ങളില് ഏറ്റവും കൂടുതല് വിസ്തീര്ണ്ണം ഏതിനാണ്?
  (A) ദീര്ഘചതുരം
  (B) ലംബകം
  (C) സമചതുരം
  (D) സമപാര്ശ്വ ലംബകം
 10. Show Answer (C) സമചതുരം

 11. ഒരു വൃത്തസ്തപിക (കോൺ)യുടെ ആരവും ഉന്നതിയും 10:3 എന്ന അം ശബന്ധത്തിലാണ്. സ്തപികയുടെ വ്യാപ്തം 314 ക്യൂബിക് സെ.മീ. ആണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ഉന്നതി എത്ര?
  a) 9
  b) 10
  c) 13
  d) 3

Send Feedback

two + one =