ആരോഗ്യ ശാസ്ത്രം

 1. ഗ്രാമതല ആരോഗ്യ പ്രവർത്തനങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്താൻ രൂപം കൊടുത്ത പദ്ധതി
  (A) ദേശീയഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി
  (B) ദേശീയഗ്രാമീണ ആരോഗ്യമിഷൻ
  (C) പ്രാഥമികാരോഗ്യ കേന്ദ്രം
  (D) ആരോഗ്യ ഉപകേന്ദ്രങ്ങൾ
 2. Show Answer (B) ദേശീയഗ്രാമീണ ആരോഗ്യമിഷൻ

 3. റിക്കറ്റ്സ് അഥവാ കണരോഗം ഏത് വിറ്റാമിന്റെ കുറവുകൊണ്ടാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്?
  a) വിറ്റാമിൻ-എ
  b) വിറ്റാമിൻ-ബി
  c) വിറ്റാമിൻ-സി
  d) വിറ്റാമിൻ-ഡി
 4. Show Answer d) വിറ്റാമിൻ-ഡി

 5. ഏത് രോഗാവസ്ഥ തിരിച്ചറിയാന്‍ നടത്തുന്ന പരിശോധനയാണ് ഹാര്‍ഡി-റാന്‍ഡ്-റ്റിറ്റ്ലര്‍ ടെസ്റ്റ്‌?
  (A) ഗ്ലോക്കോമ
  (B) മെനിഞ്ചൈറ്റിസ്
  (C) ഡിഫ്ത്തീരിയ
  (D) വര്‍ണാന്ധത
 6. Show Answer (D) വര്‍ണാന്ധത

 7. ബാക്ടീരിയകൾ കാരണമല്ലാതെ ഉണ്ടാകുന്ന രോഗം
  (A) ഡിഫ്ത്തീരിയ്യ
  (B) ടൈഫോയ്ഡ്
  (C) ന്യൂമോണിയ
  (D) ചിക്കൻപോക്സ്
 8. Show Answer (D) ചിക്കൻപോക്സ്

 9. കൊതുക് പരത്തുന്ന ഒരു രോഗമാണ്?
  (A) മന്ത്
  (B) അഞ്ചാംപനി
  (C) ചിക്കന്‍പോക്സ്‌
  (D) എലിപ്പനി
 10. Show Answer (A) മന്ത്

 11. രോഗപ്രതിരോധശേഷി നൽകുന്ന രക്തത്തിലെ പ്രധാന ഘടകം ഏത് ?
  (A) ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ
  (B) പ്ലേറ്റ്ലറ്റുകൾ
  (C) കൊളസ്റ്റിറോൾ
  (D) ശ്വേതരക്താണുക്കൾ
 12. Show Answer (D) ശ്വേതരക്താണുക്കൾ

 13. DPT വാക്സിൻ ഫലപ്രദമല്ലാത്തത് താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏത് രോഗത്തിനാണ് ?
  (A) ഡിഫ്ത്തീരിയ
  (B) പോളിയോ
  (C) ടെറ്റനസ്
  (D) വില്ലൻചുമ
 14. Show Answer (B) പോളിയോ

 15. നാഡികളെ ബാധിക്കുന്ന വൈറ്റമിൻ അപര്യാപ്തതാ രോഗമേത് ?
  a) കണ
  b) സ്കർവി
  c) മരാസ്മസ്
  d) ബെറിബെറി
 16. Show Answer d) ബെറിബെറി

 17. ഏതു രോഗത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് 'ബൊവൈൻ സ്പോഞ്ചീഫോം എൻസഫ്ലോപ്പതി'?
  (A) മാനസിക വിഭ്രാന്തി
  (B) പക്ഷിപ്പനി
  (C) പന്നിപ്പനി
  (D) ഭ്രാന്തിപ്പശു രോഗം
 18. Show Answer (D) ഭ്രാന്തിപ്പശു രോഗം

 19. മനുഷ്യ ശരീരത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ അന്ത:സ്രാവി ഗ്രന്ഥി ?
  (A) പിറ്റ്യൂട്ടറി
  (B) അഡ്രിനൽ
  (C) പാൻക്രിയാസ്
  (D) തൈറോയ്ഡ്
 20. Show Answer (D) തൈറോയ്ഡ്

Send Feedback

ഒന്ന് + രണ്ട് =