ആരോഗ്യ ശാസ്ത്രം

 1. രോഗപ്രതിരോധശേഷി നൽകുന്ന രക്തത്തിലെ പ്രധാന ഘടകം ഏത് ?
  (A) ചുവന്ന രക്താണുക്കൾ
  (B) പ്ലേറ്റ്ലറ്റുകൾ
  (C) കൊളസ്റ്റിറോൾ
  (D) ശ്വേതരക്താണുക്കൾ
 2. Show Answer (D) ശ്വേതരക്താണുക്കൾ

 3. മനുഷ്യനിൽ എയ്ഡ്സ് (AIDS) രോഗത്തിന് കാരണമായ രോഗാണു
  (A) ബാക്ടീരിയ
  (B) ഹ്യൂമൺ ഇമ്മ്യൂണോ വൈറസ്
  (C) ഫംഗസ്
  (D) പ്രോട്ടോസോവ
 4. Show Answer (B) ഹ്യൂമൺ ഇമ്മ്യൂണോ വൈറസ്

 5. വിറ്റാമിൻ B3 ന്റെ അപര്യാപ്തത മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗം ?
  (a) ബെറിബെറി
  (b) റിക്കറ്റ്സ്
  (c) പെല്ലാഗ്ര
  (d) സ്കർവി
 6. Show Answer (c) പെല്ലാഗ്ര

 7. ഹൃദയാരോഗ്യത്തെ സഹായിക്കുന്ന ഒമേഗ' 3 ഏറ്റവും കൂടുതൽ അടങ്ങിയിട്ടുള്ള മൽസ്യം ഏത് ?
  (A) മതതി (ചാള)
  (B) അയല
  (C) ട്യൂണ
  (D) കരിമീൻ
 8. Show Answer (B) അയല

 9. ചതുപ്പു രോഗം എന്നറിയപ്പെടുന്നത്?
  (A) ട്യൂബര്‍ക്കിള്‍ ബാസിലസ്
  (B) മലേറിയ
  (C) ഡിഫ്ത്തീരിയ
  (D) മരാസ്മസ്‌
 10. Show Answer (B) മലേറിയ

 11. ഒഫ്ത്താൽമോളജി ഏതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു ?
  (A) ശിശുരോഗ ചികിത്സ
  (B) സ്ത്രീരോഗ ചികിത്സ
  (C) നേത്രരോഗ ചികിത്സ
  (D) നാഡീരോഗ ചികിത്സ
 12. Show Answer (C) നേത്രരോഗ ചികിത്സ

 13. ഏതു രോഗത്തിന്റെ ശാസ്ത്രീയ നാമമാണ് 'ബൊവൈൻ സ്പോഞ്ചീഫോം എൻസഫ്ലോപ്പതി'?
  (A) മാനസിക വിഭ്രാന്തി
  (B) പക്ഷിപ്പനി
  (C) പന്നിപ്പനി
  (D) ഭ്രാന്തിപ്പശു രോഗം
 14. Show Answer (D) ഭ്രാന്തിപ്പശു രോഗം

 15. കുരങ്ങ്പനിയുടെ രോഗകാരിയായ വൈറസ്
  A) H5N1 വൈറസ്
  B) ഫ്ളേവി വൈറസ്
  C) പാപ്പിലോമ വൈറസ്
  D) H1N1 വൈറസ്
 16. Show Answer B) ഫ്ളേവി വൈറസ്

 17. വിറ്റാമിൻ B1 -ന്റെ അപര്യാപ്തത മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗം
  (A) പെല്ലാഗ്ര
  (B) ബെറിബെറി
  (C) സ്കർവ്വി
  (D) അനീമിയ
 18. Show Answer (B) ബെറിബെറി

 19. താഴെ പറയുന്നവയിൽ വൈറസ് മൂലമുണ്ടാകുന്ന രോഗമാണ്:
  (A) കോളറ
  (B) ഡെങ്കിപ്പനി
  (C) മലമ്പനി
  (D) എലിപ്പനി
 20. Show Answer (B) ഡെങ്കിപ്പനി

Send Feedback

ഒന്ന് + രണ്ട് =